چه تغییراتی را باید به حسابدارمون گزارش دهیم

اگر از همسرتان جدا شدید ، تصمیم به بازنشستگی ، فروش / خرید ملکی گرفتید ، تصمیم به شروع کار گرفتید ، ارزش این را دارد که به حسابدار خود اطلاع دهید. هرچه زودتر به آنها اطلاع دهید ، زمان بیشتری برای برنامه ریزی در مورد عواقب آنها بیشتر است.